این خانواده

خاطرات جمعی یک قوم

سومین نفر ایستاده از سمت چپ :شهید مسعود صادقی                   

۶ اسفند سالروز شهادت شهید مسعود صادقی درسن ۱۹ سالگی

 

در این دنیا نگنجیدند و رفتند

به روی مرگ خندیدند و رفتند

پریددند و قفسهارا شكستند

بروی شانه باران نشستند

گذشتند از فراز آسمان ها

به بال روشن رنگین كمان ها

سبكبال و رها رفتند و رفتند

ازاینجا تا خدا رفتند و رفتند

از اینجا تا خدا پرواز كردند

سرودی تازه را آغاز كردند

سرودی تازه از كوچ از رهایی

سرودی آسمانی و خدایی

سرودی از پریدن پرگشودن

سرود بودن و جاوید بودن

[ پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 10:6 ] [ گردالی ]

[ ]